•  

   

   

   

   

  Het was voor de (nabije) toekomst van de club een belangrijke vergadering. De volgende besluiten zijn
  genomen.

  1. Het bestuur is gelukkig weer compleet. Na jarenlange trouwe dienst is Dennis Prij gestopt als secretaris
  van onze club. Ook op deze plaats willen we Dennis ontzettend bedanken voor zijn tomeloze inzet niet
  alleen als secretaris maar ook als coördinator van de kantinedienst. De club is Dennis veel dank
  verschuldigd.
  De vacante functie van secretaris wordt overgenomen door Monique Slot, zij beheerde de afgelopen
  jaren op deskundige en betrouwbare wijze de penningen.
  Nieuw in het bestuur is Diana Harinck, zij wordt de nieuwe penningmeester. Diana heeft als controller
  een financiële achtergrond en veel bestuurservaring. Uiteraard wensen wij Diana veel succes als
  penningmeester van onze club.

  2. Op de agenda stond een voorstel voor contributieverhoging. Meer dan 5 jaar konden de contributies
  gelijk blijven. Maar kostenstijgingen en het financieel gezond houden van de vereniging maken een
  verhoging van de contributie noodzakelijk. Vanaf het seizoen 2022-2023 bedragen de contributies als
  volgt:

  Minipupillen € 50,00
  Pupillen O8 t/m O13 € 120,00
  Junioren O14 t/m O19 € 145,00
  Senioren € 200,00
  Met Studentenpas € 175,00
  35 + € 60,00
  Ondersteunend lid € 60,00
  Niet spelend lid € 60,00

  3. Een ander agendapunt betrof de aanpassing van de Statuten van de vereniging en in het verlengde
  daarvan het Huishoudelijk Reglement.
  Bij deze aanpassingen zijn de model-documenten van de KNVB als uitgangspunt genomen.
  Aanpassing van de statuten was noodzakelijk onder meer vanwege veranderde wet- en regelgeving met
  name de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet scherpt de positie, plichten en
  aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen.
  Een ander belangrijk punt in de Statuten betreft de wijziging van het stemrecht. Was het stemrecht in de
  oude statuten voorbehouden aan de leden ouder dan 18 jaar in de nieuwe statuten hebben alle leden
  van de vereniging stemrecht dus ook de jeugdleden. Ten aanzien van de jeugdleden is bepaald dat hun
  stem in de Algemene ledenvergadering moet worden uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordiger.
  Verder is in de Statuten vastgelegd dat er bij goedkeuring van de jaarrekening en bij besluiten over fusie,
  splitsing en ontbinding van de vereniging sprake is van gedifferentieerd stemrecht.
  Voorafgaande aan de ledenvergadering heeft de KNVB laten weten akkoord te gaan met de
  voorgestelde aanpassingen van de Statuten.
  De aanpassing van het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om het reglement in lijn te brengen met de nieuwe Statuten. Ook zijn onderdelen van het Huishoudelijk Reglement opgenomen in de
  nieuwe Statuten bijvoorbeeld de bepalingen over het stemrecht.
  De ledenvergadering heeft met de aanpassingen van zowel de Statuten als het Huishoudelijk reglement
  ingestemd. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement heet voortaan Algemeen Reglement.

  4. Belangrijkste uitkomst van het Financiële Verslag 2020/2021 was dat ondanks de lagere kantine-inkomsten als gevolg van de corona-maatregelen er opnieuw een toevoeging aan de algemene reserves
  heeft kunnen plaatsvinden. Dat was mede mogelijk door de ontvangen corona steunmaatregelen van
  het rijk maar ook door strikte opvolging van de uitgaven.
  Omdat de kascontrolecommissie na controle van alle stukken tot de conclusie is gekomen dat alles in
  orde was, heeft de ledenvergadering op voorstel van de kascontrolecommissie besloten om het bestuur
  decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid.

  5. Ook de begroting 2021/2022 werd goedgekeurd. Belangrijkste speerpunten hiervan zijn:
  - continuïteit inkomsten (contributie/sponsoring)
  - stijging kantineopbrengst (onder voorbehoud corona ontwikkelingen)
  - kritisch blijven kijken naar uitgaven.
  Daarnaast heeft het bestuur de volgende wensen:
  - verduurzaming (zonnepanelen en van het gas af)
  - gezonde kantine
  - groter en beter materialenhok.

  6. Naar aanleiding van de Rondvraag werden tenslotte nog 2 belangrijke besluiten genomen.
  Het eerste betreft de instelling van een denktank die het bestuur gaat helpen en adviseren over de
  invoering van een nieuw te maken beleid. Het bestuur heeft toegezegd op korte termijn een
  bijeenkomst te organiseren waarin de denktank wordt ingesteld.
  Het tweede besluit betreft de toezegging van het bestuur om de mogelijkheid te onderzoeken om van
  het laag geleden trainingsveld een kunstgrasveld te maken.
  Tot zover het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2022. Met de genomen besluiten
  kunnen we weer een paar jaar vooruit.

  Namens het bestuur
  Marco Matthijs
  Voorzitter vv HDS